Методичні рекомендації щодо навчання виразного читання

book-reading[1]І. Необхідною умовою досягнення високої професійної майстерності педагога є оволодіння основами теорії і практики мистецтва слова, ораторського мистецтва та виразного читання. Ефективність здобуття освіти учнями напряму залежить від того, наскільки слово учителя або читаний ним текст спонукатиме учнів до активної діяльності, критичного мислення, розуміння і поціновування ними змісту і значення слова.

„Майстерність мовлення, виразного читання, – зазначає І. Олійник, – необхідні вчителю не тільки тому, що за самою специфікою його роботи доводиться багато говорити, читати, а й тому, що виразне слово допомагає ефективно застосовувати методи педагогічного впливу на учнів, розвивати їхню пізнавальну діяльність”. [5. С.5] Учителеві необхідно розуміти певну відмінність між художнім та виразним читанням.

Художнє читання – засіб пропаганди кращих зразків художньої літератури, засіб культурного, духовно-естетичного виховання, який розуміється у сценічних умовах.

Виразне читання – один із головних засобів впливу на всебічний гармонійний розвиток дитини через художні твори різних жанрів, інших джерел писемності і безпосереднє слово вчителя.

Виразне читання – це не менше мистецтво виконання художнього тексту, а й предмет навчання цього мистецтва. Мету цього навчання визначила проф. О.Ісаєва: „формування естетично розвиненого читача, здатного відчувати художнє слово, уміння насолоджуватися прочитаним” [4. С.21]

 

ІІ. Зміст мовлення вчителя диктується змістом уроку, його метою і завданнями і виявляється у: слові вчителя, бесіді, поясненнях, відповідях на запитання, безпосереднім читанням з книжки чи напам’ять, тощо.

Кожен вчитель, при чому незалежно від спеціальності, має досконало оволодіти основами теорії виразного читання:

Добре володіти технікою мовлення у єдності усіх її елементів (керування диханням у процесі мовлення, читання, володіння правильною і чіткою дикцією, силою, чистотою і висотою голос, орфоепічними правилами вимови).

Досконало знати положення, зміст і значення засобів логіко-емоційної виразності і читання (мовні такти, паузи, логічні наголоси, мелодика, темп, емоційне забарвлення тексту) і вміло користуватися ними. Для цього необхідно знати послідовність застосування засобів логіко-емоційної виразності тексту; способи членування тексту на мовні такти, шляхи визначення логічних і основних наголосів у єдності з мелодикою і темпом; способи визначення емоційної функції наголошуваних слів.

Знати принципи застосування позамовних засобів виразності у процесі мовлення та читання (поза, жести, міміка).

Знати особливості читання і переказу творів різних жанрів.

Уміти підготувати художній твір до читання й аналізу.

 

ІІІ. Процес підготовки вчителя до виразного читання може проходити у такій послідовності:

Сприйняття тексту. Відчуття естетичного задоволення від прочитаного через уяву і почуття.

Аналіз тексту. Розмірковування над твором, відтворення в уяві створених автором картин, перечитування окремих епізодів, зіставлення своїх міркувань з висновками дослідників.

Визначення виконавських задач, значень засобів логіко-емоційної виразності читання;  шліфування своєї манери читання.

Тренування в декламації.

Визначення і уточнення запитань, що потребують пояснення і уточнення.

 

ІV. Підготовка учнів до виразного читання

Можна запропонувати таку послідовність роботи:

 • Вступне слово (бесіда). Коментар (історичний, біографічний, лексичний).
 • Зразок читання (вчителем, підготовленим учнем, прослухування запису).
 • Читання учнями тексту („мовчки”). Сприяє заглибленню в текст, відчуттю звучання, підготовки до аналізу.
 • Запис всього тексту або уривка у робочий зошит (через рядок, залишаючи місце для позначок).
 • Поділ тексту на частини. Сприяє акцентуванню уваги до композиції твору чи окремої його частини, підготовці до наступного читання кожної частини зокрема.
 • Читання окремих частин тексту. Включає коментар до тексту, вправи у вимові важких слів, словосполучень, зворотів, обговорення інтонації, техніки мовлення (дихання, голос, дикція, орфоепія), логіки читання та емоційно-образної виразності.
 • Прийоми навчання виразного читання Урахування інтонаційного забарвлення, кожного розділового знаку.
 • Прийом показу (як наочна ілюстрація для виклику в уяві образних картин, бажання прочитати твір).
 • Прийом зіставлення (спонукає до обговорення і вибору правильної інтонації, запобігає помилкам тощо).
 • Прийом усного малювання (сприяє розвитку творчої уяви, допомагає розумінню образів).
 • Бесіда (сприяє розумінню змісту твору, визначенню позиції автора, підбору правильної інтонації).
 • Хорове читання (позбавляє сором’язливості, невпевненості тощо).
 • Читання в особах (пошук варіантів виконання, прояв здібностей).
 • Аналіз досягнень і недоліків у техніці мовлення, емоційно-образній виразності (конкретні, доброзичливі зауваження).
 • Уважне слухання (зіставлення свого виконання з інтонаційною редакцією артиста).

 

VІ. Вимоги до виразного читання

 • Відтворення емоційної насиченості твору.
 • Розуміння ідейно-художнього смислу, а не лише фактичного змісту твору.
 • Уміння висловити своє особисте ставлення, передати зміст і настрій слухачам.
 • Уміння складати партитуру художнього тексту.
 • Партитура художнього тексту – графічне відтворення звучання художнього твору.
 • У партитурі позначають паузи, наголоси, підвищення і зниження тону, інтонаційні переломи тощо. Партитура допомагає запобігти можливим помилкам у процесі читання твору.
Основні партитурні знаки:
/ словесний наголос
логічний наголос
– – – наголос послаблений
/ пауза
// пауза середня
/// довга пауза
уповільнення вимови
  підвищення тону
  зниження тону
  рівний тон
[:] заміна авторських розділових знаків

VІІ. Пам’ятки

Пам’ятка виразного читання віршованого твору.

 1. Вдумливо прочитайте вірш.
 2. З’ясуйте лексичне значення незрозумілих слів.
 3. З урахуванням змісту та ідеї твору визначте настрій, з яким будете читати твір.
 4. У кожному рядку визначте основне за смислом слово, на яке падає логічний наголос (його необхідно інтонаційно виділяти).
 5. Позначте олівцем паузи  (короткі, середні, довгі); позначте стрілками тон читання. Прочитайте кілька разів вірш із дотриманням усіх позначок.
 6. Читаючи вірш, уявляйте картини, які виникають у вашій уяві, намагайтеся запам’ятати їхню послідовність.
 7. Вивчіть вірш напам’ять, прочитайте його комусь із знайомих, врахуйте їхні побажання та зауваження.

Пам’ятка декламатору

 1. До читання повторіть напам’ять про себе текст.
 2. Перед декламуванням займіть зручну й правильну позу (з урахуванням принципів позамовних засобів).
 3. Назвіть автора й твір, який будете читати.
 4. Під час декламування вміло використовуйте пластику і міміку.
 5. Не поспішайте під час читання, регулюйте своє дихання, набираючи повітря рівними частинами під час пауз.
 6. Намагайтеся відповідним темпом і настроєм передати картини, що виникають у вашій уяві під час читання твору.
 7. Пам’ятайте, не варто надто голосно читати твір, оскільки майстерність у читанні визначається насамперед темпом, інтонацією, дотриманням пауз, використанням позамовних засобів.

ЛІТЕРАТУРА

Блинов И.Я. Выразительное чтение учителя-словесника /И.Я. Блинов. – М.: Просвещение, 1983. – 177с.

Захарова Б.Е. Мастерство актера и режиссера /Б.Е. Захарова. – М.:  Просвещение, 1973. – С.148

Запорожец Т.И. Логика сценической речи / Т.И.Запорожец. –  М.: [б.в.], 1974  –  С.101.

Ісаєва О.О. Організація читацької діяльності школярів /О.О.Ісаєва. – К.: Ленвіт, 2001 – 170с.

Олійник Г.А. Виразне читання /Г.А.Олійник, – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001.- 224с.

Никольская С.Т. Техника речи / С.Т. Никольская. – М.: [б.в.], 1979.- С.69

Язовицкий Е.В. Выразительное чтение как средство эстетического воспитания / Е.В. Язовицкий.- Л.: [б.в.], 1983.- 126с.

 

Світлана Сафарян,

доцент кафедри методики мов і літератури

ІППО КУ імені Бориса Грінченка

24 коментарі

 1. Вікторія Дрозденко :

  Питання про навчання виразного читання ліричних творів є актуальним, так як виразність читання – це невід’ємна частина досвіду читання і усного мовлення учнів.
  Художнє читання – це мистецтво художнього слова. Потрібно навчитися правильно говорити, правильно вимовляти слова. Для цього необхідно освоїти техніку мови, тобто поставити вірне дихання, голос і виправити свою дикцію.
  Значення читання та книги як засобу освіти, виховання і розвитку людини загальновідомо. Читання – це джерело придбання знань, духовного та розумового розвитку особистості. Сам процес читання передбачає працю і творчість читача, оскільки в прочісуванні читання включається творча, інтелектуальна і трудова діяльність – емоційне співпереживання, співтворчість, залучення відтворює уяви, розумових операцій (умовиводів, оцінок, відносин).
  Виразне читання – мистецтво відтворення в живому слові почуттів і думок, якими насичене художній твір. Це одне з могутніх засобів, завдяки якому вчитель у процесі роботи над художнім твором викликає у дітей співпереживання, допомагаючи їм не тільки правильно зрозуміти, а й відчути автора, збагатитися його високими помислами і благородними почуттями.

 2. Бойко Марина Аймановна :

  Робота з виразного читання – творчий процес, що включає елементи
  учнівських пошуків, вимагає враховувати можливості кожного учня, його уподобання.
  Уроки виразного читання вимагають такої атмосфери в класі, яка б захоплювала учнів. Така атмосфера досягається з допомогою слова вчителя, його читанням,тактом.
  Навчити учнів виразному читанню ліричних творів – головне завдання учителя. Тому вважаю цю статтю дуже актуальною.

 3. Звичайно, оволодіння основами теорії і практики мистецтва слова, ораторського мистецтва та виразного читання є запорукою професійної майстерності кожного педагога. Від того, як буде прочитано твір учителем, залежить і подальше його сприйняття учнями. Головним завданням учителя-словесника є засобами виразного читання художнього слова занурити учнів у світ мистецтва, захопити їхню уяву неповторністю і чарівністю світу, створеного пензлем поета.. Тому, на мою думку, питання формування в учнів вмінь та навичок виразного читання завжди було і буде актуальним на уроках літератури.

 4. Лозова Т.В. :

  Погоджуюсь із авторкою статті, що кожен вчитель повинен досконало володіти ораторським мистецтвом та правилами виразного читання. Від емоційної наповненості, виразності залежить, як навчальний матеріал сприймуть учні.Не менш важливо навчити дітей правильно інтонувати художні твори. В цьому допоможуть матеріали, що є в статті.Дякую за корисні поради.Бажаю творчої наснаги.

 5. Катерина Гетьман :

  Сучасний вчтель має стати справжнім майстром своєї справи з високим рівнем знань і вмінь у сфері педагогічної діяльності. Необхідною умовою досягнення високої професійної підготовки, педагогічної техніки, майстерності педагога є оволодіння основами теорії і практики мистецтва слова, культури миовлення і виразного читання.Отже, мета методичних рекомендацій полягає в ознайомленні з принципами, методами і методикою навчання дітей виразного читання.

 6. Гришковець Людмила :

  Впевнене володіння рідною мовою, здібність викладу думок в усній формі необхідні спеціалісту в будь-якій галузі. Необхідність засвоєння і практичного використання вчителем положень культури мовлення і виразного читання пояснюється недостатньою вивченістю і розробкою теоретичних положень виразного читання. У процесі засвоєння означеного матеріалу учні повинні бути обізнані з технікою мовлення в єдності її елементів як необхідної передумови словесної дії і правильно нею користуватися (керувати диханням у процесі мовлення, читання, володіти правильною і чіткою дикцією, силою, чистотою і висотою голосу, орфоепічними нормами вимови).
  Засобами логіко-емоційної виразності читання в їх органічному зв’язку (сутність мовних тактів, пауз, їх різновидів і тривалості, логічних наголосів (тактових і головних), мелодики і її відозмін, темпу і його варіювання, емоційної функції наголошених слів (емоційного забарвлення тексту) і вміти ними користуватися.

 7. Попова Н.П. :

  Я з інтересом та задоволенням прочитала цю роботу. Дуже корисний матеріал для використання на уроках!
  Стаття сподобалася мені тим, що автор стисло й чітко розписує процес підготовки вчителя до виразного читання учнів на уроці, визначає основні вимоги до виразного читання, дає пам’ятку для учнів. Цей матеріал допоможе кожному вчителю вдосконалювати свої вміння у складному процесі формування естетично розвиненого учня!

 8. Галина :

  На жаль, шкільна програма не дозволяє “зануритись” у світ виразного читання так, як би цього хотілось. Ці уроки дуже важливі у контексті прочитання художнього твору.Стаття потрібна і цікава. Особливо, для молодого вчителя. До таких уроків потрібна ретельна підготовка. Дякую за таку змістовну статтю.

 9. Панявіна Тетяна :

  Виразне читання – один із головних засобів впливу на всебічний гармонійний розвиток дитини через художні твори різних жанрів, інших джерел писемності і безпосереднє слово вчителя.Робота автора націлює вчителя на педагогічну майстерність.В статті дані рекомендації щодо навчання виразному читанню учнів, які допоможуть педагогу-словеснику підготуватись до уроків виразного читання, дадуть можливість з’ясувати головні положення риторики, дають поради щодо подачі її на уроках в різних класах. Автор пропонує зразки мовленнєвих партитур та вправи, які вчитель зможе використати як для підготовки до уроків , так і на кожному уроці літератури.Прочла з задоволенням.

 10. Валентина :

  Було б не погано ввести в школі такий предмет як “Виразне читання”, хоча б факультативно. На уроках мови та літератури вчитель не встигає приділити достатньо часу, щоб вдосконалювати виразне читання учнів. Навіть діти, які гарно навчаються, читають, м’яко кажучи, поганенько.
  Дякую Вам за статтю!

 11. Лариса :

  Cтаття актуальна,матеріал корисний для вчителя.Автор чітко визначає основні вимоги до виразного читання.Уроки виразного читання -це творчий процес, мистецтво відчути і відтвори почуття, думки,якими наповнений художній твір.

 12. Стаття дає дуже необхідну для будь-якого вчителя інформацію, адже виразне читання дозволяє у цікавій, емоційній формі розкрити ідею художнього твору, вплинути на учнів силою мистецтва, це шлях до заглиблення у сам текст. Мені особисто було цікаво ознайомитися з основами теорії виразного читання, тому що я не вважаю власний апарат мовлення досконалим. Крім того, я веду драматичний гурток у школі, тож необхідність таких знань для мене очевидна. Але, крім статті, необхідний відеосупровід, тому я буду шукати потрібне у Мережі. Дякую за корисну інформацію.

 13. Риженко Світлана :

  Прочитала. Повторила. Вдячна. Хотілося б практичних вправ

 14. Марина :

  Вважаю цю статтю дуже актуальною. Головне завдання вчителя-навчити учнів виразному читанню творі.
  Робота з виразного читання – творчий процес, що включає елементи
  учнівських пошуків, вимагає враховувати можливості кожного учня, його уподобання.
  Уроки виразного читання вимагають захоплюючої атмосфери в класі, яка досягається за допомогою слова вчителя.Виразне читання – мистецтво відтворення в живому слові почуттів і думок, якими насичене художній твір. Це одне з могутніх засобів, завдяки якому вчитель у процесі роботи над художнім твором викликає у дітей співпереживання, допомагаючи їм не тільки правильно зрозуміти, а й відчути автора, збагатитися його високими помислами і благородними почуттями.
  Дякую за цікавий матеріал.

 15. Вікторія :

  Дуже корисна стаття, надані конкретні рекомендації у використанні прийомів виразного читання, наведено вправи, які можна використовувати на уроці. Даний матеріал допоможе вчителю удосконалити свої вміння зацікавити учнів, викликати співпереживання до твору, намалювати уявну картину, відчути автора, правильно зрозуміти матеріал. Дуже вдячна!

 16. Светлана Гапич :

  Виразне читання на уроках світової літератури – це не лише мистецтво виконання художнього тексту, а й предмет навчання цьому мистецтву, і метою такого навчання є формування естетично розвиненого читача, здатного відчувати художнє слово, вміти насолоджуватися прочитаним (О.О. Ісаєва)Стаття дає дуже необхідну для будь-якого вчителя інформацію, адже виразне читання дозволяє у цікавій, емоційній формі розкрити ідею художнього твору, вплинути на учнів силою мистецтва, це шлях до заглиблення у сам текст. Мені особисто було цікаво ознайомитися з основами теорії виразного читання, тому що я не вважаю власний апарат мовлення досконалим. Крім того, я веду драматичний гурток у школі, тож необхідність таких знань для мене очевидна. Але, крім статті, необхідний відеосупровід, тому я буду шукати потрібне у Мережі. Дякую за корисну інформацію.

 17. Ольга Конопльова :

  Дякую за статтю. Важко переоцінити актуальність і необхідність вчителю літератури використовувати в своїй щоденній практиці виразне читання художніх творів. Дякую за змістовні, послідовні і чіткі рекомендації, особливо за п.VI, що містить таблицю партитурних знаків і п.VII “Пам’ятки”. Але дуже хотілося б отримати разом з теорією відеоматеріали, демонстрацію конкретно опрацьованих текстів. Вважаю, що не менш важливо читати виразно наряду з ліричними також прозові і драматичні твори. Зразки такого читання могли би стати в пригоді у підготовці до уроків. Дякую за статтю! Подальших творчих досягнень!

 18. Атаманчук Катерина :

  Головне завдання вчителя-навчити учнів виразному читанню творів. Робота з виразного читання – творчий процес, що включає елементи учнівських пошуків, вимагає враховувати можливості кожного учня, його уподобання. Дуже корисна стаття, надані конкретні рекомендації у використанні прийомів виразного читання, наведено вправи, які можна використовувати на уроці. Цей матеріал допоможе кожному вчителю вдосконалювати свої вміння у складному процесі формування естетично розвиненого учня! Дякую за корисні поради. Бажаю творчої наснаги.

 19. Марина Дикун :

  Дякую за статтю. Вміння виразно читати твір є надзвичайно важливим при вивченні літератури.Часто саме від цього вміння вчителя і самих учнів залежить рівень сприйняття художнього тексту. На жаль наші програми не дозволяють приділити багато уваги вдосконаленню виразного читання. Дякую автору за практичні поради.
  Прочитавши попередні коментарі, теж задумалась над пошуком відповідного відео у Мережі, яке можна було б використати на уроках.

 20. Татьяна :

  Навчити виразному читанню- одне із завдань вчителя літератури, тому що робота над твором- це виховання душі дитини. Отже, методичні рекомендації щодо принципів і методів навчання дітей виразному читанню є актуальними і цікавими. Добре, що визначаються основні вимоги до читання, дається памятка для учнів.Виразне читання розвиває емоційну сферу, спонукає до критичного мислення, впливає на всебічний гармонійний розвиток.

 21. Обов’язково скористуюся порадами щодо підготовки до виразного читання учителя. Дякую

 22. Семенець Алла
  Дякую автору за статтю.Дуже важливо навчити сучасних дітей виразно читати художні тексти.Вчитель має буди взірцем!Рекомендовані прийоми щодо виразного читання актуальні.

 23. Стаття дуже корисна для вчителів!Вдумливо,виразно читати-це талант!Уроки літератури мають бути захоплюючими!Виразне читання виховує любов до слова!

 24. Леся Іщенко :

  Виразне читання орієнтує вчителя на відпрацювання основних елементів логіки та техніки читання, а відтак сприяє розвитку уважного вчитування в текст і творчому ставленню до прочитаного. Автор статті викладає основи теорії виразного читання, процес підготовки вчителя і учнів до виразного читання, вимоги до виразного читання, подає пам’ятки виразного читання віршованого твору і декламатору.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *


*